Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEXT LEVEL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.next-level.pl

Sprzedającym jest Next Level Marek Szeliga dostępny pod adresem Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 565-150-20-01 Regon: 061670380, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 570-607-607 koszt połączenia za minutę według stawek operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@next-level.pl

§ 1 Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający założenie swojego unikalnego konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający składanie zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, pozwalający na określenie sposobu dostawy oraz płatności Towarów.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej,           umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie cyklicznie informacji na temat Towarów, nowości oraz promocji w Sklepie Internetowym.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest     regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną: www.next-level.pl
 8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma.
 9. E-BOOK – książka w wersji elektronicznej.
 10. Usługodawca – Next Level Marek Szeliga
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składance za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierającego co najmniej nazwę i liczbę Towarów. 
 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.next-level.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego warunków.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu.
 4. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, poczty e – mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet uzależnione są od indywidualnego cennika operatora lub dostawcy usługi umożliwiającej dostęp do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 6. Klient może porozumieć się z Usługodawcą, a Usługodawca z Klientem za pośrednictwem poczty e – mail sklep@next-level.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 570-607-607.
 7. Wszystkie Towary oferowanie w sklepie NEXT LEVEL są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i legalnie sprowadzone na rynek polski.
 8. Ceny Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), podane są w polskich złotych oraz nie zawierają kosztów dostawy.
 9. Usługodawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
 10. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania promocji oraz rabatów, a także ich odwoływania. Zmiany te jednak nie dotyczą Zamówień, które już zostały złożone.
 11. Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 12. W celu umożliwienia korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Sklep Internetowy konieczna jest rejestracja przez Klienta poprzez Formularz rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, jednak nie jest konieczna do składania Zamówień. Rejestracja umożliwia uzyskanie przez Klienta profitów, o których decyduje Usługodawca.
 13. Zakazuje się osobom korzystającym z usług Sklepu Internetowego zamieszczania informacji zabronionych prawnie, to znaczy treści propagujących przemoc, zniesławiających oraz naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.next-level.pl, telefonicznie pod numerem 570-607-607 oraz drogą mailową przez adres e – mail sklep@next-level.pl
 2. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz zamówienia podając dane kontaktowe, czyli dokładny adres wysyłki oraz numer telefonu i adres e – mail.
 4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niekompletne bądź nieprawidłowe, Usługodawca kontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem jest niemożliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta otrzymuje on niezwłocznie poprzez e – mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków umowy sprzedaży Towaru.
 6. Klient w trakcie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać dołączona do przesyłki bądź wysłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e – mail.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych w celu ułatwiania procesu składania kolejnych Zamówień. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ustalane przez Klienta i nie jest znane nikomu poza nim samym.
 9. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności za Zamówienie:
 • Przelew na rachunek sklepu
 • Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
 • Gotówką za pobraniem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i pokrywane są w całości przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia przy płatności za pośrednictwem przelewu bądź płatności elektronicznej pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany przez Usługodawcę. Procedura realizacji Zamówienia przy płatności przy odbiorze zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 3. Towar wysyłany jest pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep niezwłocznie informuje Klienta w przypadku podania przez niego nieprawidłowego adresu, który uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia lub może je opóźnić.
 4. Towar dostarczany jest do Klienta za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru na terenie sklepu stacjonarnego.
 5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Termin dostawy Towaru na terenie Polski wynosi z reguły od 1 do 5 dni roboczych. Czas dostawy Zamówień zagranicznych to z reguły od 5 do 10 dni roboczych.
 7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon bądź dowód zakupu w postaci faktury.

§ 5 Sprzedaż E-BOOKów

 1. Przed zakupem książki elektronicznej zwanej E-BOOK w sklepie www.next-level.pl Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Next Level nie gwarantuje, że zakupiona książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
 2. Przed zakupem książki Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest możliwość lub brak możliwości drukowania oraz możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu. 
 3. Kopia E-BOOKa zakupiona przez stronę www.next-level.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji.
 4. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji.
 5. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości kopii E-BOOKa lub jego fragmentów jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży, dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 6. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych przez stronę www.next-level.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient nie może i nie jest uprawniony do:

- rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych przez stronę www.next-level.pl w całości lub we fragmencie,

- komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych przez stronę www.next-level.pl

- modyfikowania produktów zakupionych przez stronę www.next-level.pl

       8. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych przez stronę www.next-level.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

       9. Wysyłka zakupionego przedmiotu realizowana jest poprzez pocztę elektroniczną E-Mail, na adres podany przez kupującego w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do jej odstąpienia w terminie 14 dni bez podania przyczyny, licząc od dnia wydania Towaru (to jest objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy oświadczenie wysłane przed jego upływem do Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie w terminie 14 od dnia, w którym nastąpiło odstępstwo od umowy. Towar należy zwrócić na adres podany przez Usługodawcę.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru, zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego dokonywane są zwroty do Usługodawcy.
 5. Zwrot płatności jest dokonywany za pomocą takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności elektronicznych Klient wyraża zgodę na zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązany jest podać na żądanie Usługodawcy, mające związek z procedurą odstąpienia od umowy.
 6. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@next-level.pl  lub też pisemnie na adres: Next Level, Al. Jerozolimskie 123a. 02-017 Warszawa
 3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Next Level, Al. Jerozolimskie 123a. 02-017 Warszawa
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż:

6.1.w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

6.1.1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362);

6.1.2. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia

6.2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

6.3. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z Umową Sprzedaży powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 8.1.6.1. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@next-level.pl  lub też pisemnie na adres: Next Level, Al. Jerozolimskie 123a. 02-017 Warszawa

7.2.  Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. Każdy Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Tryb tych procedur i ich zasady są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów do  tego uprawnionych. Lista podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Klient chcąc złożyć skargę, może to zrobić za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODRhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z Zamówieniami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są do procesu realizacji Zamówień, w związku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich korygowania. Dane podawane są dobrowolnie, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Zamówienia.
 3. Klient podający swoje dane w Formularzu Rejestracji bądź w Formularzu Zamówienia oraz w inny sposób oświadcza, że informacje te są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez Usługodawcę w celu informowania go o ofercie, nowościach i promocjach.
 5. Adresy mailowe Klientów, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sklepu Internetowego. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 6. W każdej chwili Klient ma prawo do rezygnacji z Newslettera.
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e – mail po złożeniu Zamówienia.
 • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e – mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy oraz udostępniania na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w serwisie Sklepu Internetowego zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje zmian w Regulaminie, przysługuje prawo do usunięcia swojego konta w dowolnym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, będą realizowane na zasadach poprzedniego Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzecznościpomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego www.next-level.pl

Data opublikowania Regulaminu: 03.08.2015r

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl